პროგრამები

 

 ინფორმაცია პროგრამების შესახებ

 

დარგი

პროგრამისდასახელება

სწავლისხანგრძლივობა

ტესტები, რომელიცუნდაჩააბაროსაღნიშნულპროგრამაზეაპლიკანტმა

ბიზნესისადმინისტრირება

ბუღალტერი

6 თვე

საკანცელარიოუნარებისტესტი

ტესტიმათემატიკაში

ოფისისმენეჯერი (მდივან-რეფერენტი)

8 თვე

კომპიუტერინგი/ ინფორმატიკა

კომპიუტერულიქსელებისადასისტემებისტექნიკოსი

7 თვე

საბაზოაკადემიურიუნარებისტესტი

ტესტიუცხოენაში (არჩევით)

ინტერნეტტექნოლოგი

8 თვე

ენერგეტიკადაელექტროინჟინერია

ელექტრიკოსი

8 თვე

მექანიკურ-სივრცითიუნარებისტესტი

ტესტიმათემატიკაში

ელექტრონულიდაციფრულიხელსაწყოებისდიაგნოსტიკოს-შემკეთებელი

8 თვე

მშენებლობა

შემდუღებელი

7 თვე

კალატოზი

4 თვე

მეფილე-მომპირკეთებელი

5 თვე

მებათქაშე

4 თვე

მღებავი

6 თვე

ზეინკალ-სანტექნიკოსი (მოდულური)

13 თვე

თაბაშირმუყაოსსპეციალისტი

6 თვე

საავტომობილოგზებისადააეროდრომებისმშენებელ-ტექნიკოსი

8 თვე

ვენტილაციისადაკონდიცირებისსისტემისმემონტაჟე

6 თვე

სატრანსპორტო

სავალინაწილისტექნიკოსი

8 თვე

ძრავისშემკეთებელი

8 თვე

ავტომობილისზეინკალი

8 თვე

მძიმესამშენებლოტექნიკისოპერატორი (ავტოგრეიდერი, სატვირთველიდაჰიდრავლიკურიექსკავატორი)

8 თვე

სამრეწველოინჟინერიადატექნოლოგია

დურგალი

8 თვე

გარემოსინჟინერიადაუსაფრთხოება

სასურსათოპროდუქტებისეკოლოგიურიკონტროლისსპეციალისტი (III საფეხური)

7 თვე

სასურსათოპროდუქტებისეკოლოგიურიკონტროლისსპეციალისტი (IV საფეხური)

8 თვე

საკითხებიმესამესაფეხურზეგავლილიმასალიდან

სასურსათოპროდუქტებისეკოლოგიურიკონტროლისსპეციალისტი (V საფეხური)

8 თვე

საკითხებიმეოთხესაფეხურზეგავლილიმასალიდან

გარემოსდაცვისტექნიკოსი (III საფეხური)

8 თვე

მექანიკურ-სივრცითიუნარებისტესტი

ტესტიმათემატიკაში

გარემოსდაცვისტექნიკოსი (IV საფეხური)

8 თვე

საკითხებიმესამესაფეხურზეგავლილიმასალიდან

გარემოსდაცვისტექნიკოსი (V საფეხური)

8 თვე

საკითხებიმეოთხესაფეხურზეგავლილიმასალიდან

მეცნიერება/ საბუნებისმეტყველომეცნიერებანი

ტოპოგრაფი

8 თვე

მექანიკურ-სივრცითიუნარებისტესტი

ტესტიმათემატიკაში

ხელოვნება/დიზაინი

ხისმხატრულიდამუშავებისსპეციალისტი

8 თვე

სივრცითიუნარებისტესტი

ტესტიხელოვნებაში

სახვითიხელოვნება

მძერწავი

6 თვე

 

JoomShaper